Contactraad Nederlandse Sociëteiten

Reglement Contactraad Nederlandse Sociëteiten

Opnieuw vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 29 maart 2003.

Artikel 1. Naam en hoedanigheid

De vereniging draagt de naam Contactraad Nederlandse Sociëteiten, kortweg CNS, en is een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid (z.g. informele vereniging).

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort.

Artikel 2. Oprichting

De vereniging is opgericht op 18 oktober 1980.

Artikel 3. Doel en middelen

Het doel van de vereniging is het bevorderen van de samenwerking tussen de bij de Contactraad aangesloten Sociëteiten. Zij krijgt haar middelen uit jaarcontributies van de leden, waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 4. Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 5. Lidmaatschap

  • Leden van de vereniging kunnen zijn de in Nederland gevestigde Sociëteiten.
  • Het bestuur beslist over de toelating van nieuwe leden.
  • Royement van leden kan alleen geschieden krachtens een besluit van een Algemene Ledenvergadering.

Artikel 6. Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf natuurlijke personen die door de Algemene Ledenvergadering op voordracht van het bestuur worden gekozen uit de leden van de aangesloten sociëteiten. Van hun kandidatuur wordt aan het bestuur van hun sociëteit schriftelijk bericht.

De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige bestuursfuncties worden onderling binnen het bestuur vastgesteld.
Ieder bestuurslid wordt gekozen voor een periode van drie jaar en is eenmaal voor eenzelfde termijn terstond herkiesbaar. Verlenging met een derde termijn is mogelijk met dispensatie door de Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur houdt een rooster van aftreden bij.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.

Artikel 7. Algemene Ledenvergadering

Jaarlijks wordt vóór 30 juni een Algemene Ledenvergadering gehouden waarin in ieder geval worden behandeld:

  • het jaarverslag over het afgelopen verenigingsjaar;
  • het financieel verslag, inhoudende de jaarrekening voor het afgelopen boekjaar;
  • de verkiezing van bestuursleden;
  • de vaststelling van de contributie.

Artikel 8. Andere vergaderingen, commissies en adviesbijstand

Andere ledenvergaderingen dan die genoemd in artikel 7 worden gehouden zo vaak als het bestuur dit nodig acht of wanneer dit wordt gevraagd door ten minste vijf leden.

Het bestuur kan regionale vergaderingen beleggen.

Het bestuur kan ter ondersteuning van zijn taken uit de leden van de aangesloten sociëteiten commissies vormen dan wel zich laten bijstaan door adviseurs, al of niet afkomstig uit de kring der leden.

Artikel 9. Besluitvorming

Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 10. Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Scroll naar boven